September 17, 2018 news 0

กฎหมายใหม่สองฉบับจะต้องผ่านก่อนการเลือกตั้งเพื่อดูแลรัฐวิสาหกิจ อีก 3 สายการผลิตมวลชนขนาดใหญ่มูลค่า 400,000 ล้านบาทจะผ่านกระบวนการ PPP อย่างรวดเร็วโดยร่างกฎหมายใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลกิจการรัฐวิสาหกิจและการกำกับดูแลกิจการของรัฐจะได้รับการอนุมัติจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไปกุมภาพันธ์ปีหน้า

Prapas Kongied ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (SEPO) กล่าว การขยายสายสีส้มในเขตกรุงเทพฯ – บางขุนน้อย – มีนบุรีมูลค่าประมาณ 381,000 ล้านบาทคาดว่าจะส่งมอบให้กับคณะกรรมการ PPP ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรีสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ จากนั้นก็จะถูกส่งต่อไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อขออนุมัติ Prapas กล่าว การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (สมุทรสาคร) ได้อนุมัติโครงการแล้ว