May 14, 2020 news 0

ที่ประชุม กก.ฉก.พิจารณามาตรการผ่อนคลาย จ่อเสนอเลื่อนเวลาเคอร์ฟิวเป็น 23.00-04.00 น. รอส่งนายกฯ เคาะใน ศบค.ใหญ่พรุ่งนี้ อาจปรับบางมาตรการให้กองถ่ายเพิ่มคนทำงานได้ 10 คน

มีรายงานข่าวจากที่ประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19 ) ในครั้งที่ 1/2563 วานนี้ (13 พ.ค.) หลังใช้เวลาหาหรือยาวนานกว่า 6 ชั่วโมงว่า ที่ประชุมนำเรื่องช่วงระยะเวลาเคอร์ฟิว จาก 22.00-04.00 น. มาหารือเพื่อคลายล็อกมากยิ่งขึ้น โดยมีแนวโน้มจะขยับเวลาช่วงเริ่มการเคอร์ฟิวออกไป 1 ชั่วโมง จากเดิมเวลา 22.00 น. เป็น 23.00 น. แต่คงเวลาสิ้นสุดที่ 04.00 น. เช่นเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของประชาชน อย่างไรก็ตาม ยังไม่ถือว่าเป็นข้อสรุป เนื่องจากต้องนำข้อเสนอนี้เข้าที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 : ศบค.) ชุดใหญ่ เพื่อให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะ ผอ.ศบค. พิจารณาอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ (15 พ.ค.)

สำหรับรายละเอียดของมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นไปตามที่ โฆษก ศบค.เปิดเผยร่างกิจการและกิจกรรมที่จะคลายล็อกมากขึ้น แต่มีเพิ่มเติม เช่น ทีมถ่ายทำภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ จากเดิมที่ระบุไว้ไม่เกิน 5 คน อาจจะเพิ่มเป็น 10 คน เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงาน เป็นต้น