News Update

ศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุเวลากลางวัน

January 20, 2018 health news 0

สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ เปิดศูนย์บริการดูแลผู้สูงอายุในเวลากลางวัน เป็นทางเลือกเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุยุคใหม่ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทุกมิติ นพ.ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า สถานการณ์ประชากรในประเทศไทย คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ.2568 หรืออีก 8 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 20 ของประชากรทั้งประเทศ

Hello world!

January 18, 2018 Uncategorized 1

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!